اصلاحیه آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب تیر 1402)

در اجرای مواد 22 و 26 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و بنا به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 اصلاح شد.
11 ماه پیش
در اجرای مواد 22 و 26 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و بنا به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 اصلاح شد.

در اجرای مواد 22 و 26 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و بنا به پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 به شرح زیر اصلاح می‌شود.


1- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 2- کانون موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان تشکیل می‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.


2- ماده (14) و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14- دادگاه عالی حداکثر ظرف مدت 2 ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت در مورد احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده‌اند. در صورتی که حداکثر تا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات، اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

تبصره- دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان سوابق آنان را از مراجع ذی‌ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام می‌کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین‌شده توسط دادگاه عالی مانع از تصمیم‌گیری دادگاه مذکور نیست.


3- ماده 16 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 16- چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع‌رسانی جلسه روز بعد تشکیل می‌شود. در صورتی که مطابق نظر هیأت نظارت برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیات مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم‌گیری میکند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.

4- تبصره ماده (38) حذف می‌شود.


5- ماده (41) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 41- داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را بر اساس نمره تراز شده کسب کرده‌اند، جهت طی مراحل مقتضی معرفی می‌گردند.


6- ماده (42) به شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده 42- در اجرای تبصره 2 ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ماده 59 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، نصاب مذکور در ماده فوق حداقل 60 درصد می‌باشد. این متقاضیان علاوه بر کسب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند.


7- یک تبصره به شرح زیر به ماده (46) الحاق می‌شود:

تبصره- شمول این ماده بر ایثارگران تابع شرایط و مقررات قانونی مربوط می‌باشد.


8 – ماده 48 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 48- احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون به عمل می‌آید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی‌صلاح و سایر روش‌های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور اظهارنظر می‌کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌شود.

تبصره- در اجرای ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه در صورت تخلف هر یک از اعضای کمیسیون از مفاد این ماده به مجازات درجه 5 محکوم خواهد شد.


9- ماده 52 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 52- در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه‌های قضائی هر استان به تصمیم هیات مدیره و بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه، مطابق ماده 161 این آیین‌نامه انجام می‌شود. متقاضیان موضوع این ماده تقاضای خود را به کانون تسلیم می‌نمایند، کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده 47 این آیین‌نامه استعلام می‌کند و پس از وصول پاسخ استعلام، اعلام و تصویب هیات مدیره، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌شود.


10- ماده 89 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 89- در اجرای ماده 18 لایحه استقلال، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیأت مدیره کانون، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.


11- ماده 91 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقا می‌گردد:

ماده 91- در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند.


12- ماده 119 به شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده 119- مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

1 – توبیخ کتبی بدون درج در پرونده

2- توبیخ کتبی با درج در پرونده

3- توبیخ کتبی با درج در پرونده مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون

4- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال

5-  تنزل پایه وکالت

6- حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت


13- ماده 127 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 127- در اجرای ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون از مفاد قانون مذکور، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت‌های مدیره کانون به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.


14- ماده 159 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 159- در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود:

1- بازنشستگی

2- ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد

3- انصراف از وکالت

4- در صورت صدور حکم محکومیت به مجازات‌های انتظامی درجه 6 یا رأی تعلیق از وکالت حسب مورد از سوی دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی یا محرومیت به سبب موارد مقرر در ماده 142 این آیین‌نامه

تبصره- در صورتی که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی ‌شود طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.


15- ماده 161 و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 161- ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل و انتقال، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت، تعیین محل اشتغال، داوطلبان معاف از آزمون و تعیین نظامات کانون برای وکلای دادگستری ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط کانون‌ها تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور از سوی کانون‌ها در مهلت مقرر معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضوابط موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می‌کند.


این اصلاحیه در 15 بند در تاریخ 1402/4/11 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی