تقویم آموزشی دوره‌ها

تقویم و تغییرات دوره‌های آموزشی موسسه

دانش پذیران موسسه توجه داشته باشند، فقط شروع هر دوره به صورت پیامک اطلاع رسانی میگردد. از طریق این صفحه (فقط) ایجاد هرگونه تغییر در برنامه کلاس ها (کلاس فوق العاده، عدم تشکیل کلاس، جابجایی روز و ...) به اطلاع خواهد رسید و برگزاری کلاس ها طبق برنامه انجام میپذیرد. دانشجو میبایست روز قبل از برگزاری هر دوره وب سایت را کنترل نماید.

ساختمان‌های آموزشی موسسه

آدرس ساختمان اکبری (دفتر مرکزی): خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. کوچه شهید اکبری. پلاک 32
آدرس ساختمان فکوری: خیابان کارگر شمالی. بالاتر از فاطمی. جنب پمپ بنزین. کوچه شهید فکوری. پلاک 141

دوره‌های فعال موسسه

آمادگی آزمون وکالت 1403 - دوره سوم

مورخ توضیحات
يكشنبه، 03 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 03 تیر
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 04 تیر
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 04 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 05 تیر
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
چهارشنبه، 06 تیر
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنجشنبه، 07 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
جمعه، 08 تیر
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
شنبه، 09 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
يكشنبه، 10 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 11 تیر
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
دوشنبه، 11 تیر
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 12 تیر
جزا
کلاس حقوق جزا استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
سه شنبه، 12 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت 14 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 13 تیر
تجارت
کلاس حقوق تجارت استاد رنجبر ساعت 9 الی 18 در ساختمان اکبری برگزار میگردد.
پنجشنبه، 14 تیر
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.

آمادگی آزمون وکالت 1403 - دوره دوم

مورخ توضیحات
يكشنبه، 03 تیر
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 03 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی 5 استاد امیرحسینی ساعت14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 04 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی 5 استاد امیرحسینی ساعت8:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 05 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی 5 استاد امیرحسینی ساعت8:30 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 06 تیر
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 06 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنجشنبه، 07 تیر
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت9 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
جمعه، 08 تیر
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.
شنبه، 09 تیر
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
شنبه، 09 تیر
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 10 تیر
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
يكشنبه، 10 تیر
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 11 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت9 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
دوشنبه، 11 تیر
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 12 تیر
مدنی
کلاس حقوق مدنی استاد جرعه نوش ساعت9 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
سه شنبه، 12 تیر
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 13 تیر
کیفری
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد ساولانی ساعت8:30 الی 13 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
چهارشنبه، 13 تیر
دادرسی مدنی
کلاس آیین دادرسی مدنی استاد کمالوند ساعت14 الی 18 در ساختمان فکوری برگزار میگردد.
پنجشنبه، 14 تیر
اطلاعیه
هیچ کلاسی برگزار نمی گردد.

آمادگی آزمون وکالت 1403 - دوره اول

مورخ توضیحات
در حال حاضر تقویم فعالی بر‌ای دوره انتخابی وجود ندارد