رای وحدت رویه شماره 830 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 830 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعدد معنوی دریافت وجه توسط ماموران به قصد خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق، در روزنامه رسمی منتشر شد.
سال گذشته
رای وحدت رویه شماره 830 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعدد معنوی دریافت وجه توسط ماموران به قصد خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق، در روزنامه رسمی منتشر شد.

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ ‌کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود.


در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یاد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «مجازات اشد» تعیین شود.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی