تصمیم گیری دیوان عالی کشور در موضوع رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است

با نظر اکثریت مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور، درخواست معاونت هیأت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.
ماه گذشته
با نظر اکثریت مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور، درخواست معاونت هیأت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.

شورای علمی در دیوان عالی کشور وظیفه بررسی مقدماتی درخواست های آراء وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیأت عمومی را دارد.

با نظر اکثریت این شورا رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شده است.

بنابراین در روزهای آینده باید در انتظار صدور رای وحدت رویه ای از دیوان عالی کشور در خصوص  موضوع رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، باشیم.

جدیدترین اخبار

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی