تقویم و بودجه بندی 6 مرحله آزمون جمع‌بندی دروس آزمون وکالت 1401

دانلود بودجه بندی آزمون وکالت

آزمون کارآموزی وکالت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ۱۴۰۱ در تاریخ سیزدهم مردادماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. دادآفرین درنظر دارد، ۶ مرحله آزمون جمع بندی دروس آزمون وکالت به صورت حضوری، اینترنتی و یا تلفیق حضوری و اینترنتی برگزار نماید و مضاف بر این آزمون‌ها این امکان فراهم شده که با استفاده از سامانه آزمون ساز هوشمند از طریق هوش مصنوعی دادآفرین، آزمون های بیشتری بر مبنای سطح علمی خودتان بسازید و شرکت کنید.

برای اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام و یا بهره از تخفیفات در صورتی که واجد شرایط هستید می توانید با شماره تلفن 81054-021 داخلی 6 تماس بگیرید.

تقویم برگزاری آزمون های طبقه بندی شده 6 مرحله‌ای دادآفرین

نمایش همه
دانشجویان توجه داشته باشند، امکان شرکت در آزمون‌هایی که داوطلبان به هر دلیل موفق به شرکت در آن نشده‌اند تا روز آزمون اصلی امکان پذیر بوده و می‌توان در آزمون‌ها سپری نشده در هر ساعت از شبانه روز شرکت کرد و از مزایای آزمون بهره برد.

آزمون 11402-02-01
آزمون 21402-02-22
آزمون 31402-03-12
آزمون 41402-04-02
آزمون 51402-04-23
آزمون 61402-05-04

بودجه بندی آزمون‌ها

آزمون یک

تاریخ برگزاری آزمون: 1402/02/01

عنوان درس

بودجه

حقوق مدني

مواد 1 تا 182 قانون مدنی با تأکید بر کتاب اموال و مالکیت و مواد 183 تا 300 قانون مدنی با تأکید بر کتاب اعمال حقوقی و تعهدات مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

آيين دادرسي مدني

مواد 1 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 1 تا 34 قانون شوراهای حل اختلاف، مواد 1 تا 33 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 1 تا 66 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 1 تا 39 قانون حمایت خانواده، قوانین خاص مربوط به وکالت (قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333)

حقوق تجارت

مواد 1 تا 19، مواد 335 تا 356، 357 تا 401، 576 تا 591 ق.ت.

مواد 1 تا 198 ل.ا.ق.ت و مواد 1 تا 60 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84

اصول فقه

وضع الفاظ - اوامر (شامل کلیات امر، اقسام حکم و انواع واجب) - نواهی و مفاهیم

حقوق جزا

الف) كليات حقوق جزا شامل: تعریف، تقسيم‌بندي‌، ويژگي‌هاي حقوق جزا / ارتباط حقوق جزا با ساير رشته‌هاي حقوق / منابع اصلي و فرعي حقوق جزا / تاريخ تحولات حقوق كيفري / دوره‌هاي قانون‌گذاري كيفري در ايران / تعريف جرم و پديدۀ جنايي و انواع تقسيم‌بندي آن / تفاوت جرم با مفاهيم نسبتاً مشابه نظير شبه‌جرم

ب) عنصر قانوني و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي و نتايج حاصل از آن (12 و 13) / تفسير قوانين كيفري / قلمرو قوانين جزايي در زمان (مواد 2 - 10 - 11) و مكان (مواد 3 تا 9) / علل موجهۀ جرم (اسباب اباحۀ عمل، مواد 152، 156 تا 159، 495 تا 497).

پ) عنصر مادي جرم: تعريف، تقسيم‌بندي، اجزا و اركان عنصر مادي / مراحل تكوين جرم (شروع به جرم و جرم تام، جرم عقيم و محال) مواد (122 تا 124) / طبقه‌بندي جرايم بر حسب ساختار عنصر مادي و آثار و نتايج آن (ساده و مركب / مطلق و مقيد) / تكوين عنصر مادي در زمان و مكان و آثار و نتايج آن (آني، مستمر و استمرار يافته) رابطۀ عليت و نظريه‌هاي پيرامون آن (مواد 506 / 526 و 535) کتاب چهارم ق.م.ا
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 1 تا 13 / 122 تا 124 / 152 / 156 تا 159 / 495 تا 497 و 506 / 526 و 535
قانون اساسي: اصول 36 و 37 و 169

1) ادامه عناصر تشکیل دهنده جرم:
عنصر معنوي: تعریف، تقسيم‌بندي جرايم بر حسب عنصر معنوي (عمد و غيرعمد) / اجزاي عنصر معنوي در جرايم عمد و غيرعمد (علم مرتکب، سوءنيت عام، سوء‌نيت خاص، انگيزه) (مواد 144 و 145) / درجات مختلف اجزاي عنصر معنوي (معيّن، مشدد، احتمالي و ...)

2) مرتکب جرم: فاعل و شریک (ماده 125)، معاونت در جرم (مواد 126 تا 129)
قانون جرم سیاسی

3) كليات واكنش اجتماعي عليه جرم (مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي) / طبقه‌بندي و انواع مجازات‌ها / ويژگي مجازات و تفاوت آن با مفاهيم مشابه / اقسام مجازات در قانون جزاي ايران (اصلي، تكميلي و تبعي) (مواد 14 تا 26) / اصول حاكم بر مجازات‌ها / اهداف مجازات‌ها / ردّ مال ناشي از جرم و تعيين تكليف اسباب و آلات جرم (214 تا 216)

4) جایگزین‌های حبس (مواد 64 تا 87)
مواد 14 تا 26 (به جز مواد 20 تا 22) و 64 تا 87 و 125 تا 129 و 144 و 145 و 214 تا 216 و 492 تا 494 ق.م.ا


مباحث:
1) قواعد ناظر بر تعيين مجازات‌ها در حقوق كيفري ايران شامل: نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها (مواد 27 تا36) / تخفيف (معاذير قانوني و قضايي) (مواد 37 تا 39) / مبحث تشدید مجازات: تعدد و تکرار جرم (مواد 130 تا 139)
2) تعویق صدور حکم (مواد 40 تا 45)، تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 تا 55)، نظام نیمه آزادی (مواد 56 تا 57)، آزادی مشروط (مواد 58 تا 63)
3) مبحث سقوط مجازات مواد (96 تا 121)
مواد 27 تا 39 و مواد 40 تا 63، مواد 96 تا 126 و 130 تا 139 ق.م.ا و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی

آيين دادرسي كيفري

کلیات – دعوای عمومی و خصوصی – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان:

نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری

مواد 1 تا 12 و 14 تا 21 و 28 تا 63 ق.آ.د.ک.

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

صفحه 15 تا صفحه 25 و صفحه 140 تا صفحه 150 و صفحه 164 تا صفحه 185 (ابتدای مبحث سوم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی و صفحه 451 تا صفحه 457 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)

علل سقوط دعوای عمومی – دادسرا (انواع، وظایف و اختیارات) – وظایف و اختیارات دادستان – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور:
مواد 13 و 22 تا 27 و 64 تا 88 و 285 تا 293 ق.آ.د.ک.
موارد سقوط مجازات‌ها: مواد 96 تا 121 ق.م.ا.

صفحه 26 تا صفحه 41 (ابتدای مبحث دوم) و صفحه 113 تا صفحه 139 و صفحه 151 تا صفحه 163 و صفحه 185 تا صفحه 222 و صفحه 513 (مبحث دوم) تا صفحه 599 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
مواد 2، 4، 6 و 10 تا 15 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381
وظایف و اختیارات بازپرس – اقدامات بازپرس و دادستان پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی
مواد 89 تا 122 ق.آ.د.ک
مواد 262 تا 284 ق.آ.د.ک

صفحۀ 223 تا صفحۀ 294، صفحۀ 351 تا 359 و صفحۀ 476 تا صفحۀ 513 ابتدای مبحث دوم جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)

حقوق اساسی

اصل 1 تا آخر اصل 42 قانون اساسی (صفحات 23 تا 52 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار اول و دوم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده

متون فقه

کتاب وکالت

کتاب شهادت (گفتار اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم)

آزمون دو

تاریخ برگزاری آزمون: 1402/02/22

عنوان درس

بودجه

حقوق مدني

مواد 301 تا 337 قانون مدنی با تأکید بر کتاب مسئولیت مدنی جناب استاد دکتر صفایی و قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، و مواد 338 تا 570 و مواد 648 تا 655 و 752 تا 770 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درسهایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قوانین روابط موجر و مستأجر 1356 و 1376 و مواد 33 و 34 قانون ثبت و قانون پیش‌فروش ساختمان، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون بیمه اجباری مصوب 1395، مواد 492 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

آيين دادرسي مدني

مواد 84 تا 177 و 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 34 تا 55 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 35 تا 46 قانون شوراهای حل اختلاف، مواد 40 تا 58 قانون حمایت خانواده، مواد 67 تا 86 قانون اجرای احکام مدنی

حقوق تجارت

مواد 199 تا 242 ل.ا.ق.ت.، مواد 270 تا 300 ل.ا.ق.ت و قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 11/3/1310 با اصلاحات بعدی

مواد 94 تا 222 ق.ت (مواد 21 تا 93 ق.ت صرفاً مواد معتبر که شامل مواد 28، 29، 32، 33، 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 50، 51، 57، 72، 84، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92 و 93 میباشد) و مواد 583 تا 591 ق.ت. و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص

اصول فقه

عام و خاص - مطلق و مقید – مجمل و مبین

حقوق جزا

1) شرایط و موانع تحقق مسئولیت کیفری (علل تام و نسبی) (140 تا 155) / مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری و نظریه‌های پیرامون آن (خطر و خطا) (ماده 529)
2) اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 88 تا 95)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (20 تا 22)
3) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 19 تا 24 / 26 و 27 (مواد 747 تا 752 و مواد 754 و 755 کتاب پنجم ق.م.ا)
4) ادله اثبات جرم (مواد 160 تا 213)
قانون مجازات اسلامی مصوب 92:
مواد 140 تا 155 (به جز مواد 144 و 145) و ماده 529 - مواد 88 تا 95 – مواد 20 تا 22 و مواد 160 تا 213 ق.م.ا و مواد 19 تا 24 و 26 و 27 از قانون جرایم رایانه‌ای (مواد 747 تا 752 و مواد 754 و 755 کتاب پنجم ق.م.ا) و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايت عمدي بر نفس، عضو و منفعت) - كتاب سوم قانون مجازات اسلامي: قصاص نفس و قصاص عضو
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 289 تا 447 کتاب سوم ق.م.ا.
مواد 612 تا 614 + ماده 616 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 21/7/1398
1) جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايات غيرعمدي بر نفس، عضو و منفعت)
2) موجبات ضمان در حقوق كيفري ايران
كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي: ديات مواد 448 تا 727
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 448 تا 727 کتاب چهارم ق.م.ا
و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی و جرایم علیه اشخاص دکتر آقایی نیا و دکتر میرمحمد صادقی

آيين دادرسي كيفري

معاینه محل - تحقیق محلی – بازرسی و کارشناسی – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان:
مواد 123 تا 216 ق.آ.د.ک
صفحۀ 193 تا صفحۀ 200 (ابتدای بند سوم) جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
قرارهای تأمین و نظارت قضایی:
مواد 217 تا 261 ق.آ.د.ک
صفحۀ 360 تا صفحۀ 475 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
تشکیلات در صلاحیت دادگاه‌های کیفری – ادله اثبات
مواد 294 تا 334 ق.آ.د.ک + مواد 160 تا 214 ق.م.ا
صفحۀ 17 تا صفحۀ 155 (به جز صفحه 123 تا 138) کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
صفحۀ 41 تا صفحۀ 62 و صفحۀ 77 تا صفحۀ 87 و صفحۀ 295 تا صفحۀ 344 (ابتدای بند پ) و صفحۀ 347 (بند سوم) تا صفحۀ 351 (ابتدای بند چهارم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)

حقوق اساسی

اصل 43 تا آخر اصل 90 قانون اساسی (صفحات 52 تا 96 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار سوم و چهارم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده

متون فقه

کتاب وکالت

آزمون سه

تاریخ برگزاری آزمون: 1402/03/12

عنوان درس

بودجه

حقوق مدني

مواد 571 تا 647 و 656 تا 751 و 771 تا 807 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درسهایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قانون افراز و فروش املاک مشاع
مواد 1031 تا 1206 قانون مدنی با تأکید بر کتاب مختصر حقوق خانواده جناب استاد دکتر صفایی و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391

آيين دادرسي مدني

مواد 178 تا 309 و 330 تا 416 قانون آیین دادرسی مدنی، و مرور مواد10 تا 36 همان قانون، مواد 56 تا آخر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 87 تا 180 قانون اجرای احکام مدنی، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

حقوق تجارت

مواد 223 تا 334 ق.ت. + آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مبحث این آزمون و قانون تجارت الکترونیک، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397

اصول فقه

مبحث امارات (قطع، ظن و شک / دلیل، اماره و اصل) + اصول عملیه به جز اصل استصحاب و مرور مفاهیم

حقوق جزا

1) (فصول 1، 2، 3، 4 و 6 كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: حدود) جرايم حدي؛ مواد عمومی (217 تا 220) / (زنا، لواط، قوادي) (221 تا 244) / قذف (245 تا 261) / مصرف مسكر (264 تا 266)
2) جنايات تعزيري عليه اشخاص و اطفال: شامل: منازعه (615)، سقط جنين (622 تا 624)، آدم‌ربایی (621)، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي (714 تا 725) و مواد 630 تا 636
مواد 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 56 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
3) موادی از قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 608 و 609 و 637 تا 650 / 668 و 669 / 697 تا 713
4) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 14 تا 18 و 25 (مواد 742 تا 746 و ماده 753 کتاب پنجم ق.م.ا.)
قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم) مصوب 1392 ← مواد 217 تا 261 – مواد 264 تا 266
(کتاب پنجم: تعزیرات) مصوب سال 75 ← مواد 608 و 609 و 615 - 621 تا 624 و 697 تا 725 و 608 و 609 و 668 و 669 و 630 تا 650
1) جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: كلاهبرداري و جرايم در حكم آن / رشاء و ارتشاء (588 تا 594) / ربا (595) / خيانت در امانت و اختلاس (673 و 674) و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند.
احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 588 تا 595 / 673 و 674
- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري
ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 741 کتاب پنجم ق.م.ا)
2) جرايم مرتبط با چك
قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحی 1372 و اصلاحی 1382 و اصلاحی 1397
مباحث مرتبط در کتاب حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی و کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی با تأکید بر جرایم در حکم کلاهبرداری و قوانین خاص آن و قسمت کلاهبرداری و خیانت در امانت و بررسی جرم صدور چک پرداخت نشده
و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی
1) جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: سرقت حدي (مواد 267 تا 278)، سرقت ساده‌ و مشدد تعزيري (651 تا 667)
الف) سرقت حدي؛ فصل 7 از كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 267 تا 278
ب) سرقت‌هاي تعزيري؛ مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75
ماده 12 قانون جرايم رايانه‌اي
2) ورشكستگي (به تقلب و به تقصير) (670 تا 672) / سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ( 596) / هتک حرمت منازل و املاک غیر (690 تا 696):
مواد 596 و 670 تا 672 و 690 تا 696
مبحث سرقت و هتک حرمت منازل و املاک غیر از کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین آقایی‌نیا و دکترمیرمحمد صادقی
قانون مبارزه با پولشویی

آيين دادرسي كيفري

ترتیب رسیدگی و صدور رأی در دادگاه‌های کیفری – احاله – رد دادرس
مواد 335 تا 425 (به جز مواد 406 و 407)
صفحۀ 157 تا صفحۀ 192 و صفحۀ 200 تا صفحۀ 264 و صفحۀ 287 تا صفحه 305 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
صفحۀ 87 تا صفحۀ 112 و صفحۀ 345 تا صفحۀ 347 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رأی غیابی و واخواهی – اعتراض به آرا (رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) – اعاده دادرسی
مواد 406 و 407 – مواد 426 تا 483 ق.آ.د.ک – صفحۀ 70 تا 76 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
صفحۀ 265 تا صفحۀ 286 و صفحۀ 307 تا 424 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی – هزینه دادرسی
مواد 484 تا 570 ق.آ.د.ک
صفحۀ 425 تا صفحۀ 450 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
مواد 49 تا 72 آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های حدود، سلب حیات، قطع عضو ... مصوب 1398

حقوق اساسی

اصل 91 تا آخر اصل 129 قانون اساسی (صفحات 96 تا 132 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار پنجم، ششم و هفتم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده

متون فقه

کتاب شهادت (گفتار اول و دوم)

آزمون چهار

تاریخ برگزاری آزمون: 1402/04/02

عنوان درس

بودجه

حقوق مدني

مواد 1 تا 10، مواد 808 تا 1030 و مواد 1207 تا 1335 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مباحث مرتبط از قانون امور حسبی، قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400

آيين دادرسي مدني

مواد 417 تا 527 قانون آیین دادرسی مدنی و مرور مواد 1 تا9 همان قانون
قوانین خاص مرتبط با این درس از جمله:
قانون شوراهای حل اختلاف، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

حقوق تجارت

مواد 412 تا 575 ق.ت + مواد 1 تا 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

اصول فقه

اصل استصحاب + تعارض ادله و مرور اوامر و عام و خاص

حقوق جزا

1) جرايم عليه امنيت و استقلال كشور شامل:
الف) جرايم مشمول حد: محاربه (279 تا 285) / افساد في‌الارض (286) / بغي (287 و 288)
كتاب دوم (حدود) از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 279 تا 288
ب) جرايم امنيتي تعزيري: جرايم تعزيري ضد امنيت داخلي و خارجي كشور (498 تا 512) / اهانت به مقدسات مذهبي (مواد 262 و 263 از ق.م.ا و 513 و 514 از قانون تعزیرات مصوب 75) / سوء قصد به مقامات داخلي (515) / سوء قصد به مقامات سياسي خارجي (516 و 517)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 498 تا 517
2) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 1 تا 5 (مواد 729 تا 733 کتاب پنجم ق.م.ا)
3) ساير جرايم تعزيري مخل امنيت و آسايش: شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی (543 تا 546) / فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين (547 تا 554)
* قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 543 تا 554 / 597 تا 607 / 610 و 611 / 617 تا620 / 675 تا 689
1) جرايم عليه آسايش عمومي؛ قلب سكه و ترويج آن (518 تا 522) / غصب عناوين و مشاغل (555 تا 557) / جعل و استفاده از سند مجعول (523 تا 542) و مواد 631 تا 636 کتاب پنجم ق.م.ا
2) قاچاق، سرقت يا تخريب اموال تاريخي و فرهنگي (558 تا 569) / تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي (570 تا 587) / امتناع از وظايف قانوني (597) / تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت (598 تا 606) / تمرد نسبت به مأمورين دولت (607) / اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم (610 و 611) / تظاهر، قدرت نمایی و هیاهو و جنجال (617 تا 620) / احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات / نهب و غارت / تخريب و آلوده كردن محيط زيست (675 تا 689)
مواد 518 تا 542 / 555 تا 587 / 597 تا 607 / 610 تا 611 / 617 تا 620 / مواد 631 تا 636 / 675 تا 689 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75 و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی و کتاب جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی
3) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 6 تا 11 (مواد 734 تا 739 کتاب پنجم ق.م.ا)

آيين دادرسي كيفري

آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
مواد 571 تا 648 ق.آ.د.ک
صفحۀ 63 تا صفحۀ 70 جلد اول آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
صفحۀ 123 تا صفحۀ 138 جلد دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
دادرسی الکترونیکی – آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای – آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
مواد 649 تا 699 ق.آ.د.ک

حقوق اساسی

اصل 130 تا آخر اصل 177 قانون اساسی (صفحات 133 تا 165 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار هشتم، نهم و دهم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده

متون فقه

کتاب شهادت (گفتار سوم و چهارم و پنجم)

آزمون پنج

تاریخ برگزاری آزمون: 1402/04/23

عنوان درس

بودجه

حقوق مدني

جامع کل

آيين دادرسي مدني

جامع کل

حقوق تجارت

جامع کل

اصول فقه

جامع کل

حقوق جزا

جامع کل

آيين دادرسي كيفري

جامع کل

حقوق اساسی

جامع کل

متون فقه

جامع کل

آزمون شش

تاریخ برگزاری آزمون: 1402/05/04

عنوان درس

بودجه

حقوق مدني

جامع کل

آيين دادرسي مدني

جامع کل

حقوق تجارت

جامع کل

اصول فقه

جامع کل

حقوق جزا

جامع کل

آيين دادرسي كيفري

جامع کل

حقوق اساسی

جامع کل

متون فقه

جامع کل