هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > دوره‌های آموزشی > آزمون کارآموزی وکالت > آزمون‌های طبقه بندی شده وکالت > منابع و بودجه بندی آزمون‌هاي آزمايشي وکالت 1401
صفحات مشاهده شده شما

منابع و بودجه بندی آزمون‌هاي آزمايشي آمادگی آزمون کارآموزی وکالت سال 1401

[ دانلود بودجه بندی و منابع آزمون های وکالت سال 1401 ]

بودجه بندی آزمون‌های طبقه بندی شده کارآموزی وکالت دادآفرین

 • آزمون یک
 • آزمون دو
 • آزمون سه
 • آزمون چهار
 • آزمون پنج
 • آزمون شش
 • آزمون هفت
 • آزمون هشت
 • آزمون نه
 • آزمون ده
 • آزمون یازده
 • آزمون دوازده
 • آزمون سیزده
 • آزمون چهارده
 • آزمون پانزده
 • آزمون شانزده
 • آزمون هفده
 • آزمون هجده
 • آزمون نوزده

تاریخ برگزاری آزمون: 1401/03/06
دروس آزمون اول منابع آزمون اول
حقوق مدني مواد 1 تا 182 قانون مدنی با تأکید بر کتاب اموال و مالکیت مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
آيين دادرسي مدني مواد 1 تا 25 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 1 تا 15 قانون شوراهای حل اختلاف، مواد 1 تا 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 1 تا 18 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 1 تا 15 قانون حمایت خانواده
جلد نخست آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره‌های 1 تا 19 و37 تا 3-89 و 7-89 تا 197 و 1-239 تا 1-347 و 361 تا 363 و 489 تا 530 و 578 تا 599 و 664 تا 754
حقوق تجارت مواد 1 تا 19، مواد 335 تا 356، 357 تا 401، 576 تا 582 ق.ت.
اصول فقه وضع الفاظ
حقوق جزا الف) كليات حقوق جزا شامل: تعریف، تقسيم‌بندي‌، ويژگي‌هاي حقوق جزا / ارتباط حقوق جزا با ساير رشته‌هاي حقوق / منابع اصلي و فرعي حقوق جزا / تاريخ تحولات حقوق كيفري / دوره‌هاي قانون‌گذاري كيفري در ايران / تعريف جرم و پديدۀ جنايي و انواع تقسيم‌بندي آن / تفاوت جرم با مفاهيم نسبتاً مشابه نظير شبه‌جرم
ب) عنصر قانوني و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي و نتايج حاصل از آن (12 و 13) / تفسير قوانين كيفري / قلمرو قوانين جزايي در زمان (مواد 2 - 10 - 11) و مكان (مواد 3 تا 9) / علل موجهۀ جرم (اسباب اباحۀ عمل، مواد 152، 156 تا 159، 495 تا 497).
پ) عنصر مادي جرم: تعريف، تقسيم‌بندي، اجزا و اركان عنصر مادي / مراحل تكوين جرم (شروع به جرم و جرم تام، جرم عقيم و محال) مواد (122 تا 124) / طبقه‌بندي جرايم بر حسب ساختار عنصر مادي و آثار و نتايج آن (ساده و مركب / مطلق و مقيد) / تكوين عنصر مادي در زمان و مكان و آثار و نتايج آن (آني، مستمر و استمرار يافته) رابطۀ عليت و نظريه‌هاي پيرامون آن (مواد 506 / 526 و 535) کتاب چهارم ق.م.ا
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 1 تا 13 / 122 تا 124 / 152 / 156 تا 159 / 495 تا 497 و 506 / 526 و 535 و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
قانون اساسي: اصول 36 و 37 و 169
آيين دادرسي كيفري کلیات – دعوای عمومی و خصوصی – ضابطان دادگستری و تکالیف آنان:
نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری
مواد 1 تا 12 و 14 تا 21 و 28 تا 63 ق.آ.د.ک.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
صفحه 15 تا صفحه 25 و صفحه 140 تا صفحه 150 و صفحه 164 تا صفحه 185 (ابتدای مبحث سوم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی و صفحه 451 تا صفحه 457 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
حقوق اساسی اصل 1 تا آخر اصل 18 قانون اساسی (صفحات 23 تا 38 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار اول از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب وکالت مسأله 1 تا 39

تاریخ برگزاری آزمون: 1401/03/20
دروس آزمون دوم منابع آزمون دوم
حقوق مدني مواد 183 تا 231 قانون مدنی با تأکید بر فصل‌های اول، دوم، سوم و چهارم کتاب اعمال حقوقی و تعهدات مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
آيين دادرسي مدني مواد 26 تا 47 قانون آیین دادرسی مدنی، قوانین خاص مربوط به وکالت (قانون وکالت 1315، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و سایر موارد مندرج در جزوه آیین دادرسی مدنی انتشارات دادافرین)، مواد 19 تا 48 قانون اجرای احکام، مواد 16 تا 39 قانون حمایت خانواده
جلد نخست آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره‌های 364 تا 454 و 531 تا 577 و 755 تا 779 و جلد دوم شماره 374 تا 385
حقوق تجارت مواد 583 تا 591 ق.ت و مواد 1 تا 106 ل.ا.ق.ت و مواد 1 تا 29 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84
اصول فقه اوامر (شامل کلیات امر، اقسام حکم و انواع واجب)
حقوق جزا 1) ادامه عناصر تشکیل دهنده جرم:
عنصر معنوي: تعریف، تقسيم‌بندي جرايم بر حسب عنصر معنوي (عمد و غيرعمد) / اجزاي عنصر معنوي در جرايم عمد و غيرعمد (علم مرتکب، سوءنيت عام، سوء‌نيت خاص، انگيزه) (مواد 144 و 145) / درجات مختلف اجزاي عنصر معنوي (معيّن، مشدد، احتمالي و ...)
2) مرتکب جرم: فاعل و شریک (ماده 125)، معاونت در جرم (مواد 126 تا 129)
قانون جرم سیاسی
3) كليات واكنش اجتماعي عليه جرم (مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي) / طبقه‌بندي و انواع مجازات‌ها / ويژگي مجازات و تفاوت آن با مفاهيم مشابه / اقسام مجازات در قانون جزاي ايران (اصلي، تكميلي و تبعي) (مواد 14 تا 26) / اصول حاكم بر مجازات‌ها / اهداف مجازات‌ها / ردّ مال ناشي از جرم و تعيين تكليف اسباب و آلات جرم (214 تا 216)
4) جایگزین‌های حبس (مواد 64 تا 87)
مواد 14 تا 26 (به جز مواد 20 تا 22) و 64 تا 87 و 125 تا 129 و 144 و 145 و 214 تا 216 و 492 تا 494 ق.م.ا و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري علل سقوط دعوای عمومی – دادسرا (انواع، وظایف و اختیارات) – وظایف و اختیارات دادستان – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور:
مواد 13 و 22 تا 27 و 64 تا 88 و 285 تا 293 ق.آ.د.ک.
موارد سقوط مجازات‌ها: مواد 96 تا 121 ق.م.ا.
صفحه 26 تا صفحه 41 (ابتدای مبحث دوم) و صفحه 113 تا صفحه 139 و صفحه 151 تا صفحه 163 و صفحه 185 تا صفحه 222 و صفحه 513 (مبحث دوم) تا صفحه 599 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
مواد 2، 4، 6 و 10 تا 15 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381
حقوق اساسی اصل 19 تا آخر اصل 42 قانون اساسی (صفحات 38 تا 52 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار دوم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب شهادت گفتار اول: صفات شاهد - گفتار دوم: آنچه شاهد به وسیله آن شاهد می‌گردد - گفتار سوم: اقسام حقوق
مسأله 1 تا 9 - مسأله 1 تا 4 - مسأله 1 تا 7 و فروع

تاریخ برگزاری آزمون: 1401/04/03
دروس آزمون سوم منابع آزمون سوم
حقوق مدني مواد 232 تا 300 قانون مدنی با تأکید بر فصل‌های پنجم و ششم و هفتم کتاب اعمال حقوقی و تعهدات مجتبی جرعه‌نوش و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
آيين دادرسي مدني مواد 48 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، مواد 16 تا 34 قانون شوراهای حل اختلاف، مواد 16 تا 33 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 49 تا 66 قانون اجرای احکام مدنی
جلد دوم آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره‌های 9 تا 104 و 129 تا 181 و 246 تا 249 و 264 تا 289 و جلد نخست شماره 4-89 تا 6-89
حقوق تجارت مواد 107 تا 198 ل.ا.ق.ت + مواد 30 تا 60 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84
اصول فقه نواهی و مفاهیم
حقوق جزا مباحث:
1) قواعد ناظر بر تعيين مجازات‌ها در حقوق كيفري ايران شامل: نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها (مواد 27 تا36) / تخفيف (معاذير قانوني و قضايي) (مواد 37 تا 39) / مبحث تشدید مجازات: تعدد و تکرار جرم (مواد 130 تا 139)
2) تعویق صدور حکم (مواد 40 تا 45)، تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 تا 55)، نظام نیمه آزادی (مواد 56 تا 57)، آزادی مشروط (مواد 58 تا 63)
3) مبحث سقوط مجازات مواد (96 تا 121)
مواد 27 تا 39 و مواد 40 تا 63، مواد 96 تا 126 و 130 تا 139 ق.م.ا و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري وظایف و اختیارات بازپرس – اقدامات بازپرس و دادستان پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی
مواد 89 تا 122 ق.آ.د.ک
مواد 262 تا 284 ق.آ.د.ک
صفحۀ 223 تا صفحۀ 294، صفحۀ 351 تا 359 و صفحۀ 476 تا صفحۀ 513 ابتدای مبحث دوم جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
حقوق اساسی صل 43 تا آخر اصل 61 قانون اساسی (صفحات 52 تا 64 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار سوم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب شهادت گفتار چهارم: شهادت بر شهادت - گفتار پنجم: ملحقات
مسأله 1 تا 9 - مسأله 1 تا 15
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/04/17
دروس آزمون چهارم منابع آزمون چهارم
حقوق مدني مواد 301 تا 337 قانون مدنی با تأکید بر کتاب مسئولیت مدنی جناب استاد دکتر صفایی و قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون بیمه اجباری مصوب 1395، مواد 492 تا 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
آيين دادرسي مدني مواد 84 تا 107 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 41 تا 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره 780 تا 839 و جلد سوم آن شماره 16 تا 32 و 9 تا 14 و 83 تا 139 و جلد دوم شماره‌های 201 تا 244 و 250 تا 263 و 290 تا 390
حقوق تجارت مواد 199 تا 242 ل.ا.ق.ت.، مواد 270 تا 300 ل.ا.ق.ت و قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 11/3/1310 با اصلاحات بعدی
اصول فقه عام و خاص
حقوق جزا 1) شرایط و موانع تحقق مسئولیت کیفری (علل تام و نسبی) (140 تا 155) / مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری و نظریه‌های پیرامون آن (خطر و خطا) (ماده 529)
2) اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 88 تا 95)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (20 تا 22)
3) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 19 تا 24 / 26 و 27 (مواد 747 تا 752 و مواد 754 و 755 کتاب پنجم ق.م.ا)
4) ادله اثبات جرم (مواد 160 تا 213)
قانون مجازات اسلامی مصوب 92:
مواد 140 تا 155 (به جز مواد 144 و 145) و ماده 529 - مواد 88 تا 95 – مواد 20 تا 22 و مواد 160 تا 213 ق.م.ا و مواد 19 تا 24 و 26 و 27 از قانون جرایم رایانه‌ای (مواد 747 تا 752 و مواد 754 و 755 کتاب پنجم ق.م.ا) و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري معاینه محل - تحقیق محلی – بازرسی و کارشناسی – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان:
مواد 123 تا 216 ق.آ.د.ک
صفحۀ 193 تا صفحۀ 200 (ابتدای بند سوم) جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
حقوق اساسی اصل 62 تا آخر اصل 90 قانون اساسی (صفحات 65 تا 96 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار چهارم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب حدود فصل اول: حد زنا (گفتار اول: موجبات حد زنا - گفتار دوم: اثبات زنا)
مسأله 1 تا 16 - مسأله 1 تا 16
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/04/31
دروس آزمون پنجم منابع آزمون پنجم
حقوق مدني مواد 338 تا 465 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درسهایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مواد 33 و 34 قانون ثبت و قانون پیش‌فروش ساختمان
آيين دادرسي مدني مواد 108 تا 129 و310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 34 تا 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 35 تا 46 قانون شوراهای حل اختلاف
جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره‌های 609 تا 828 و 33 تا 41 و جلد نخست شماره 348 تا 360 و 198 تا 210
حقوق تجارت مواد 94 تا 140 ق.ت (مواد 21 تا 93 ق.ت صرفاً مواد معتبر که شامل مواد 28، 29، 32، 33، 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 50، 51، 57، 72، 84، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92 و 93 می‌باشد) و مواد 583 تا 591 ق.ت. ماده 1 تا 42 قانون بخش تعاون اقتصاد مصوب 1370 با اصلاحات بعدی
اصول فقه مطلق و مقید – مجمل و مبین + مرور مبحث وضع الفاظ
حقوق جزا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايت عمدي بر نفس، عضو و منفعت) - كتاب سوم قانون مجازات اسلامي: قصاص نفس و قصاص عضو
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 289 تا 447 کتاب سوم ق.م.ا.
مواد 612 تا 614 + ماده 616 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین آقایی نیا و دکتر میرمحمد صادقی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 21/7/1398
آيين دادرسي كيفري قرارهای تأمین و نظارت قضایی:
مواد 217 تا 261 ق.آ.د.ک
صفحۀ 360 تا صفحۀ 475 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
حقوق اساسی اصل 91 تا آخر اصل 106 قانون اساسی (صفحات 96 تا 109 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار پنجم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب حدود فصل اول: حد زنا (گفتار سوم: مسائل مربوط به حد زنا - گفتار چهارم: مسائل متفرقه)
مسأله 1 تا 11 - مسأله 1 تا 6 - مسأله 1 تا 7
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/05/14
دروس آزمون ششم منابع آزمون ششم
حقوق مدني مواد 466 تا 570 و مواد 648 تا 655 و 752 تا 770 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قوانین روابط موجر و مستأجر 1356 و 1376
آيين دادرسي مدني مواد 130 تا 177 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 40 تا 58 قانون حمایت خانواده، مواد 67 تا 86 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 54 و 55 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره‌های42 تا 82 و 829 تا 844 و جلد نخست شماره 840 تا 859 و 600 تا 663 وجلد دوم شماره 182 تا 200
حقوق تجارت مواد 141 تا 222 ق.ت و ماده 43 تا 77 قانون بخش تعاون اقتصاد مصوب 1370 با اصلاحات بعدی + مواد 223 تا 238 ق.ت + آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص
اصول فقه اصول عملیه به جز استصحاب + مرور مبحث اوامر قسمت روش‌های بیان امر و اقسام حکم
حقوق جزا 1) جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (جنايات غيرعمدي بر نفس، عضو و منفعت)
2) موجبات ضمان در حقوق كيفري ايران
كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي: ديات مواد 448 تا 727
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 448 تا 727 کتاب چهارم ق.م.ا
و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی و جرایم علیه اشخاص دکتر آقایی نیا و دکتر میرمحمد صادقی
آيين دادرسي كيفري تشکیلات در صلاحیت دادگاه‌های کیفری – ادله اثبات
مواد 294 تا 334 ق.آ.د.ک + مواد 160 تا 214 ق.م.ا
صفحۀ 17 تا صفحۀ 155 (به جز صفحه 123 تا 138) کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
صفحۀ 41 تا صفحۀ 62 و صفحۀ 77 تا صفحۀ 87 و صفحۀ 295 تا صفحۀ 344 (ابتدای بند پ) و صفحۀ 347 (بند سوم) تا صفحۀ 351 (ابتدای بند چهارم) جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
حقوق اساسی اصل 107 تا آخر اصل 112 قانون اساسی (صفحات 110 تا 121 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار ششم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب حدود فصل دوم: لواط و مساحقه و قوادی مسأله 1 تا 15 / فصل سوم: حد قذف (گفتار اول: موجبات حد قذف - گفتار دوم: قذف کننده و قذف شونده) مسأله 1 تا 8 - مسأله 1 تا 6
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/05/21
دروس آزمون هفتم منابع آزمون هفتم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2
اصول فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2
حقوق اساسی جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2
متون فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 1 و 2
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/05/28
دروس آزمون هشتم منابع آزمون هشتم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 3 و 4
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 3 و 4
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 3 و 4
اصول فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 3 و 4
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 3 و 4
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 3 و 4
حقوق اساسی جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 3 و 4
متون فقه جامع طبقه‌بندی آزمون‌های 3 و 4
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/06/04
دروس آزمون نهم منابع آزمون نهم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی شده نیمه اول (مرور آزمون‌های 1 تا 6)
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی شده نیمه اول (مرور آزمون‌های 1 تا 6)
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی شده نیمه اول (مرور آزمون‌های 1 تا 6)
اصول فقه جامع طبقه‌بندی شده نیمه اول (مرور آزمون‌های 1 تا 6)
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی شده نیمه اول (مرور آزمون‌های 1 تا 6)
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی شده نیمه اول (مرور آزمون‌های 1 تا 6)
حقوق اساسی جامع طبقه‌بندی شده نیمه اول (مرور آزمون‌های 1 تا 6)
متون فقه جامع طبقه‌بندی شده نیمه اول (مرور آزمون‌های 1 تا 6)
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/06/18
دروس آزمون دهم منابع آزمون دهم
حقوق مدني مواد 571 تا 647 و 656 تا 683 و 795 تا 807 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درسهایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قانون افراز و فروش املاک مشاع
آيين دادرسي مدني مواد 178 تا 256 قانون آیین دادرسی مدنی، و مرور مواد10 تا 36 همان قانون، مواد 54 تا 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره‌های 845 تا 867 و 140تا 211 و 221 تا 517 و 542 تا 607 و جلد دوم شماره 575 تا 585 و جلد نخست شماره 455 تا 488
حقوق تجارت مواد 239 تا 251 ق.ت. + آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مبحث این آزمون
اصول فقه استصحاب
حقوق جزا 1) (فصول 1، 2، 3، 4 و 6 كتاب دوم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: حدود) جرايم حدي؛ مواد عمومی (217 تا 220) / (زنا، لواط، قوادي) (221 تا 244) / قذف (245 تا 261) / مصرف مسكر (264 تا 266)
2) جنايات تعزيري عليه اشخاص و اطفال: شامل: منازعه (615)، سقط جنين (622 تا 624)، آدم‌ربایی (621)، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي (714 تا 725) و مواد 630 تا 636
مواد 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 56 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
3) موادی از قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 608 و 609 و 637 تا 650 / 668 و 669 / 697 تا 713
4) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 14 تا 18 و 25 (مواد 742 تا 746 و ماده 753 کتاب پنجم ق.م.ا.)
قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم) مصوب 1392 ← مواد 217 تا 261 – مواد 264 تا 266
(کتاب پنجم: تعزیرات) مصوب سال 75 ← مواد 608 و 609 و 615 - 621 تا 624 و 697 تا 725 و 608 و 609 و 668 و 669 و 630 تا 650 و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین آقایی نیا و دکتر میرمحمد صادقی
آيين دادرسي كيفري ترتیب رسیدگی و صدور رأی در دادگاه‌های کیفری – احاله – رد دادرس
مواد 335 تا 425 (به جز مواد 406 و 407)
صفحۀ 157 تا صفحۀ 192 و صفحۀ 200 تا صفحۀ 264 و صفحۀ 287 تا صفحه 305 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
صفحۀ 87 تا صفحۀ 112 و صفحۀ 345 تا صفحۀ 347 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
حقوق اساسی اصل 113 تا آخر اصل 129 قانون اساسی (صفحات 121 تا 132 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار هفتم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب حدود فصل سوم: حد قذف (گفتار سوم: احکام حد قذف - گفتار چهارم: چند مسأله فرعی)
مسأله 1 تا 6 - مسائل فرعی فصل چهارم: شرب مسکر مسأله 1 تا 12 - مسأله 1 تا 6
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/07/01
دروس آزمون یازدهم منابع آزمون یازدهم
حقوق مدني مواد 684 تا 751 و مواد 771 تا 794 قانون مدنی با تأکید بر کتاب درس‌هایی از عقود معین مرحوم استاد دکتر کاتوزیان و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
آيين دادرسي مدني مواد 257 تا 309 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 87 تا 136 قانون اجرای احکام مدنی، مواد 137 تا 157 قانون اجرای احکام مدنی
جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره‌های 212 تا 230 و 518 تا 561؛ جلد دوم شماره 392 تا 400 و 411 تا 578 و 586 تا 588 و جلد دوم شماره‌های 589 تا 695
حقوق تجارت مواد 252 تا 309 ق.ت + آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مبحث این آزمون
اصول فقه تعارض ادله و مباحث قرآن، سنت و اجماع از ادله استنباط احکام
حقوق جزا 1) جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: كلاهبرداري و جرايم در حكم آن / رشاء و ارتشاء (588 تا 594) / ربا (595) / خيانت در امانت و اختلاس (673 و 674) و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند.
احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 588 تا 595 / 673 و 674
- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري
ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 741 کتاب پنجم ق.م.ا)
2) جرايم مرتبط با چك
قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحی 1372 و اصلاحی 1382 و اصلاحی 1397
مباحث مرتبط در کتاب حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی و کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی با تأکید بر جرایم در حکم کلاهبرداری و قوانین خاص آن و قسمت کلاهبرداری و خیانت در امانت و بررسی جرم صدور چک پرداخت نشده و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی
آيين دادرسي كيفري رأی غیابی و واخواهی – اعتراض به آرا (رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) – اعاده دادرسی
مواد 406 و 407 – مواد 426 تا 483 ق.آ.د.ک – صفحۀ 70 تا 76 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
صفحۀ 265 تا صفحۀ 286 و صفحۀ 307 تا 424 کتاب آیین دادرسی کیفری جلد دوم اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
حقوق اساسی اصل 130 تا آخر اصل 142 قانون اساسی (صفحات 133 تا 146 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار هشتم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب حدود فصل پنجم: سرقت (گفتار اول: سارق - گفتار دوم: مال مورد سرقت) مسأله 1 تا 8 - مسأله 1 تا 17
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/07/15
دروس آزمون دوازدهم منابع آزمون دوازدهم
حقوق مدني مواد 1031 تا 1206 قانون مدنی با تأکید بر کتاب مختصر حقوق خانواده جناب استاد دکتر صفایی و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391
آيين دادرسي مدني مواد 330 تا 416 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 65 تا 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد 158 تا 180 قانون اجرای احکام مدنی، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره 696 تا 938 و جلد نخست شماره 211 تا 1-239
حقوق تجارت قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 + مواد 310 تا 334 ق.ت و قانون تجارت الکترونیک
اصول فقه مباحث عقل، قیاس، استصلاح، استحسان، سد ذرائع، فتح ذرائع از ادله استنباط احکام + مرور مبحث اوامر قسمت اقسام واجب
حقوق جزا 1) جرايم عليه اموال و مالكيت؛ شامل: سرقت حدي (مواد 267 تا 278)، سرقت ساده‌ و مشدد تعزيري (651 تا 667)
الف) سرقت حدي؛ فصل 7 از كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 267 تا 278
ب) سرقت‌هاي تعزيري؛ مواد 651 تا 667 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75
ماده 12 قانون جرايم رايانه‌اي
2) ورشكستگي (به تقلب و به تقصير) (670 تا 672) / سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ( 596) / هتک حرمت منازل و املاک غیر (690 تا 696):
مواد 596 و 670 تا 672 و 690 تا 696
مبحث سرقت و هتک حرمت منازل و املاک غیر از کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی
قانون مبارزه با پولشویی
آيين دادرسي كيفري اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی – هزینه دادرسی
مواد 484 تا 570 ق.آ.د.ک
صفحۀ 425 تا صفحۀ 450 جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
مواد 49 تا 72 آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های حدود، سلب حیات، قطع عضو ... مصوب 1398
حقوق اساسی اصل 143 تا آخر اصل 155 قانون اساسی (صفحات 146 تا 151 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار نهم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب حدود فصل پنجم: سرقت (گفتار سوم: اثبات حد سرقت - گفتار چهارم: مجازات - گفتار پنجم: لواحق) مسأله 1 تا 4 - مسأله 1 تا 7 - مسأله 1 تا 8
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/07/29
دروس آزمون سیزدهم منابع آزمون سیزدهم
حقوق مدني مواد 808 تا 949 قانون مدنی با تأکید بر کتاب حقوق مدنی به روش ساده شفعه، وصیت و ارث هادی کندسری و کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و فصل‌های پنجم و ششم قانون امور حسبی مصوب 1319
آيين دادرسي مدني مواد 417 تا 453 قانون آیین دادرسی مدنی و مرور مواد 1 تا9 همان قانون
جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره 939 تا 1045 و 105 تا 128
حقوق تجارت مواد 412 تا 491 ق.ت + مواد 1 تا 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
اصول فقه ادله استنباط احکام مباحث: عرف و عادت، بنای عقلا و شهرت + مرور استصحاب
حقوق جزا 1) جرايم عليه امنيت و استقلال كشور شامل:
الف) جرايم مشمول حد: محاربه (279 تا 285) / افساد في‌الارض (286) / بغي (287 و 288)
كتاب دوم (حدود) از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: مواد 279 تا 288
ب) جرايم امنيتي تعزيري: جرايم تعزيري ضد امنيت داخلي و خارجي كشور (498 تا 512) / اهانت به مقدسات مذهبي (مواد 262 و 263 از ق.م.ا و 513 و 514 از قانون تعزیرات مصوب 75) / سوء قصد به مقامات داخلي (515) / سوء قصد به مقامات سياسي خارجي (516 و 517)
قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 498 تا 517
2) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 1 تا 5 (مواد 729 تا 733 کتاب پنجم ق.م.ا)
3) ساير جرايم تعزيري مخل امنيت و آسايش: شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی (543 تا 546) / فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين (547 تا 554)
4) قانون مبارزه با پولشویی
* قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75: مواد 543 تا 554 / 597 تا 607 / 610 و 611 / 617 تا620 / 675 تا 689
و مباحث مرتبط از کتاب جرایم علیه اشخاص و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی و کتاب حقوق جزای اختصاصی استاد ساولانی
آيين دادرسي كيفري آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
مواد 571 تا 648 ق.آ.د.ک
صفحۀ 63 تا صفحۀ 70 جلد اول آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
صفحۀ 123 تا صفحۀ 138 جلد دوم آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (چاپ ششم به بعد)
حقوق اساسی اصل 156 تا آخر اصل 177 قانون اساسی (صفحات 151 تا 165 کتاب حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد) + گفتار دهم از بخش دوم کتاب حقوق اساسی به روش ساده
متون فقه کتاب حدود فصل ششم: محاربه مسأله 1 تا 12 - فصل هفتم: سایر مجازات‌ها (گفتار اول: ارتداد - گفتار دوم: وطی حیوان و انسان میت) مسأله 1 تا 9 - مسأله 1 تا 6
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/08/13
دروس آزمون چهاردهم منابع آزمون چهاردهم
حقوق مدني مواد 1 تا 10، مواد 950 تا 1030 و مواد 1207 تا 1335 قانون مدنی با تأکید بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مباحث مرتبط از قانون امور حسبی
آيين دادرسي مدني مواد 454 تا 527 قانون آیین دادرسی مدنی، مواد 98 الی آخر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
جلد سوم آیین دادرسی مدنی پیشرفته دکتر شمس شماره‌های 868 تا 1033
حقوق تجارت مواد 492 تا 575 ق.ت + مواد 23 تا 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
اصول فقه مبحث امارات (قطع، ظن و شک / دلیل، اماره و اصل) + مرور اصل برائت، احتیاط و تخییر
حقوق جزا 1) جرايم عليه آسايش عمومي؛ قلب سكه و ترويج آن (518 تا 522) / غصب عناوين و مشاغل (555 تا 557) / جعل و استفاده از سند مجعول (523 تا 542) و مواد 631 تا 636 کتاب پنجم ق.م.ا
2) قاچاق، سرقت يا تخريب اموال تاريخي و فرهنگي (558 تا 569) / تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي (570 تا 587) / امتناع از وظايف قانوني (597) / تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت (598 تا 606) / تمرد نسبت به مأمورين دولت (607) / اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم (610 و 611) / تظاهر، قدرت نمایی و هیاهو و جنجال (617 تا 620) / احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات / نهب و غارت / تخريب و آلوده كردن محيط زيست (675 تا 689)
مواد 518 تا 542 / 555 تا 587 / 597 تا 607 / 610 تا 611 / 617 تا 620 / مواد 631 تا 636 / 675 تا 689 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات) مصوب سال 75 و مباحث مرتبط از کتاب حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی و کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر میرمحمد صادقی
3) قانون جرايم رايانه‌اي: مواد 6 تا 11 (مواد 734 تا 739 کتاب پنجم ق.م.ا)
آيين دادرسي كيفري دادرسی الکترونیکی – آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای – آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
مواد 649 تا 699 ق.آ.د.ک
حقوق اساسی مروری بر نظرات مشورتی و تفسیری شورای نگهبان
متون فقه کتاب حدود فصل هفتم: سایر مجازت‌ها (گفتار سوم: احکام اهل ذمه) مسأله 1 تا 10 - مسأله 1 تا 13 - مسأله 1 تا 10 - مسأله 1 تا 11 و مسایل فرعی
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/08/20
دروس آزمون پانزدهم منابع آزمون پانزدهم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 10 و 11
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 10 و 11
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 10 و 11
اصول فقه جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 10 و 11
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 10 و 11
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 10 و 11
حقوق اساسی جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 10 و 11
متون فقه جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 10 و 11
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/09/04
دروس آزمون شانزدهم منابع آزمون شانزدهم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 12 و 13
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 12 و 13
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 12 و 13
اصول فقه جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 12 و 13 و 14
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 12 و 13
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 12 و 13
حقوق اساسی جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 12 و 13
متون فقه جامع طبقه‌بندی شده آزمون‌های 12 و 13
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/09/18
دروس آزمون هفدهم منابع آزمون هفدهم
حقوق مدني جامع طبقه‌بندی شده نیمه دوم (مرور آزمون‌های 10 تا 14)
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندی شده نیمه دوم (مرور آزمون‌های 10 تا 14)

قوانین خاص مرتبط با این درس از جمله:
قانون شوراهای حل اختلاف، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون وکالت 1315، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندی شده نیمه دوم (مرور آزمون‌های 10 تا 14) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
اصول فقه تعارض ادله، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید
حقوق جزا جامع طبقه‌بندی شده نیمه دوم (مرور آزمون‌های 10 تا 14)
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندی شده نیمه دوم (مرور آزمون‌های 10 تا 14)
حقوق اساسی جامع طبقه‌بندی شده نیمه دوم (مرور آزمون‌های 10 تا 14)
متون فقه جامع طبقه‌بندی شده نیمه دوم (مرور آزمون‌های 10 تا 14)
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/10/09
دروس آزمون هجدهم منابع آزمون هجدهم
حقوق مدني جامع کل
آيين دادرسي مدني جامع کل
حقوق تجارت جامع کل
اصول فقه جامع کل
حقوق جزا جامع کل
آيين دادرسي كيفري جامع کل
حقوق اساسی جامع کل
متون فقه جامع کل
تاریخ برگزاری آزمون: 1401/11/07
دروس آزمون نوزدهم منابع آزمون نوزدهم
حقوق مدني جامع کل
آيين دادرسي مدني جامع کل
حقوق تجارت جامع کل
اصول فقه جامع کل
حقوق جزا جامع کل
آيين دادرسي كيفري جامع کل
حقوق اساسی جامع کل
متون فقه جامع کل

منابع آزمون کارآموزی وکالت

حقوق مدنی

 • قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان چاپ سی‌ام به بعد همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب مبانی حقوق مدنی: اموال و مالکیت تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتاب مبانی حقوق مدنی: اعمال حقوقی و تعهدات تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتاب مسئولیت مدنی دکتر سید حسین صفایی با انطباق با قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1395 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (یا جزوه آموزشی موسسه مشاهیر دادآفرین)
 • کتاب درس‌هایی از عقود معین جلد 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدلله امامی
 • کتاب حقوق مدنی به روش ساده: شفعه، وصیت و ارث تألیف: هادی کندسری انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتاب مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده حقوق مدنی تألیف: مجتبی جرعه نوش انتشارات مشاهیر دادآفرین

آیین دادرسی مدنی

 • قانون آیین دادرسی مدنی زیر نظر امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • جزوه آیین دادرسی مدنی امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس (پیشرفته)
 • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی تألیف: امیر کمالوند انتشارات مشاهیر دادآفرین

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 • کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قوانین خاص جزایی گردآورنده استاد اسماعیل ساولانی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب حقوق جزای عمومی مؤلف استاد اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین (منبع مکمل کتاب سه جلدی حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی)
 • کتاب حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین آقایی نیا و دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین

آیین دادرسی کیفری

 • قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص کیفری گردآوری و تدوین استاد اسماعیل ساولانی همراه با قوانین مرتبط ذکر شده در منابع
 • کتاب آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 استاد اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • کتاب مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 تألیف اسماعیل ساولانی انتشارات مشاهیر دادآفرین

حقوق تجارت

 • قانون تجارت زیر نظر محمدرضا ملکی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • حقوق تجارت به روش ساده: تاجر و شرکت‌های تجاری تألیف رضا رشیدی نسب انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • حقوق تجارت به روش ساده: اسناد تجاری و ورشکستگی تألیف رضا رشیدی نسب انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده حقوق تجارت تألیف: نیلوفر حسینی انتشارات مشاهیر دادآفرین

اصول فقه

 • کتاب اصول فقه به روش ساده (جلد اول و دوم) تألیف سمیرا سید محمدی انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده اصول فقه تألیف محمدرضا شب‌خیز و سمیرا سید محمدی انتشارات مشاهیر دادآفرین

حقوق اساسی

 • حقوق اساسی به روش ساده تألیف دکتر رضا فنازاد انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متون فقه

 • متون فقه به روش ساده تألیف بهزاد قشلاقیان انتشارات مشاهیر دادآفرین
 • تحریرالوسیله جلد دوم کتاب‌های وکالت، شهادت و حدود
آدرس صفحه: https://dadafarin.com/quizzes/1401/quizzes.aspx
تاریخ چاپ: 1/26/2023 10:23:53 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...