هیچ نتیجه ارزشمندی آسان به دست نمی‌آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.
دادآفرین > قبول شدگان موسسه > آزمون كارشناسي ارشد حقوق دانشگاه سراسری در سال 1391
صفحات مشاهده شده شما

اسامي و تصویر پذيرفته شدگان رتبه‌های برتر موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1391


رتبه 1
M91-002
سيدعباس جعفري نژاد

دانشگاه شهيدبهشتي
سهمیه حقوق تجارت بین الملل
رتبه 6
M91-072
امين حقيقت

دانشگاه تهران
سهمیه حقوق تجاری اقتصادی بین المللی


اسامي و تصویر پذيرفته شدگان موسسه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه سراسری سال 1391


M91-003
فاطمه فدايي

دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق بین الملل
M91-004
سوگل فاضل مطلق

دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق مالکیت فکری
M91-067
هادي امين طاهري

دانشگاه تهران
حقوق تجارت بین الملل
M91-005
عارف نوپور

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق تجارت بین الملل
M91-000
طاهره رباني مطلق

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق بین الملل
M91-006
مانا ترابي مقدم

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق بین الملل
M91-078
سجاد محمدحسيني

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق تجارت بین الملل
M91-007
مريم محمدي

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
M91-008
سيدروح الله جهانبخش

دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
حقوق خصوصی
M91-009
آزاده داداشي تونبقي

دانشگاه قم
حقوق بین الملل
M91-010
هاله حقي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-061
فاطمه شيخ زاده ساري

دانشگاه تبريز
حقوق عمومی
M91-011
مريم قرباني

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالکیت فکری
M91-012
غلامرضا رضايي راد

دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين
حقوق خصوصی
M91-013
مه گل ممتحن

دانشگاه مفيد-قم
حقوق بین الملل
M91-014
معصومه استادرحيم كاشي

دانشگاه قم
حقوق جزا و جرم شناسي
M91-015
سپيده كيكاوسي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق ارتباطات
M91-000
احمدرضا اقاخان محلاتي

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
M91-087
امير مقدم

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالکیت فکری
M91-016
مهدي سخنور

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالکیت فکری
M91-017
كميل اسدالهي سهي

دانشگاه شاهد
حقوق خصوصی
M91-070
بهاره حسني

موسسه عالي اموزش وپژوهش مديريت وبرنامه ريزي
حقوق خصوصی
M91-018
هديه كاشاني جم

دانشگاه قم
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-019
مهرناز كشاورزي نژاد

دانشگاه مفيد-قم
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-020
مريم غفوري گوراب

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق خصوصي
M91-021
فريبا تركي

دانشگاه قم
حقوق مالکیت فکری
M91-066
فرشته اميرابادي فراهاني

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق خصوصی
M91-022
اميرحسين رحيميان

دانشگاه مفيد-قم
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-023
مرضيه باغاني

دانشگاه شاهد
حقوق خصوصی
M91-024
اسداله فرجي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق خصوصی
M91-000
نرگس جرفي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالکیت فکری
M91-026
ميثم باقي زاده

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق اقتصادی
M91-027
افشيد م صادقي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق اقتصادی
M91-080
سيدمحسن هاشمي نسب زواره

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالکیت فکری
M91-075
محمد علي اكبركدخدا

دانشگاه تهران
حقوق جزاو جرم شناسی
M91-028
شاهين شاه محمدي

دانشگاه علم وفرهنگ -تهران
حقوق خصوصی
M91-029
اميد صبوري آبكنار

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالکیت فکری
M91-030
نفيسه قيصري

دانشگاه علم وفرهنگ -تهران
حقوق خصوصی
M91-031
وحيد فاتحي پورگلاب

دانشگاه اصفهان
حقوق جزا و جرم شناسي
M91-032
ساسان جعفري جوزاني

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق خصوصی
M91-069
سعيد تيشه ورزدايم

دانشگاه مفيد-قم
حقوق خصوصی
M91-033
مهدي قدمي

دانشگاه تربيت مدرس
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-073
فرنوش سيف

دانشگاه مفيد-قم
حقوق خصوصي
M91-034
فاطمه چراغي

دانشگاه تربيت مدرس
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-035
مصطفي آقازاده

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
M91-036
حامد اكبري فيض آبادي

موسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان
حقوق خصوصی
M91-037
مهدي فكري ايزدموسي

دانشگاه تهران
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-088
محمد فتح الهي جونياني

دانشگاه شيراز
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-064
الهام يزداني

دانشگاه تهران
حقوق خصوصي
M91-038
مهسا محمدي

دانشگاه قم
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-076
بهروز علي پورگنجينه كتاب

دانشگاه شمال -امل
حقوق خصوصی
M91-077
فاطمه علي قاضي كلهرودي

دانشگاه شيراز
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-039
امين دهلوي

دانشگاه شمال -امل
حقوق خصوصی
M91-040
فريده حق پرست

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران
حقوق خصوصي
M91-041
نسيبه بخش عرب

دانشگاه تهران
حقوق خصوصي
M91-065
محمدرضا اسمعيلي

دانشگاه تهران
حقوق خصوصي
M91-042
سينا احمدي ورمزاني

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-043
مرتضي محمدي

دانشگاه تهران
حقوق خصوصي
M91-000
سيدمحمد حسيني

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-044
زينب محمودي سرشت

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-045
بهاره بيگلي

دانشگاه قم
حقوق جزاوجرم شناسی
M91-046
اميرحسين فتحي

دانشگاه قم
حقوق خصوصی
M91-047
حميدرضا فراهاني

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران
حقوق خصوصي
M91-048
محمدرضا اطهرمقدم

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
M91-049
رويا رشيدي مقدم

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-050
مريم بواسحاق

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران
حقوق خصوصي
M91-051
روح اله محمدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران
حقوق خصوصي
M91-052
سيداحمد حسيني

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-053
مصطفي قاضي اسدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران
حقوق خصوصي
M91-054
علي دربهاني

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران
حقوق خصوصي
M91-055
ليلا موسويان

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-000
حسن عبدي

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران
حقوق خصوصي
M91-056
رضا نامور

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
M91-062
فاطمه سادات ميرنعمتي

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-057
مهسا کوثرمدار

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-058
نسیم بابالويي

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-000
پریسا معصومي

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-090
مريم شريعتي هندوكش

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-000
طاهره تقي زاده

دانشگاه تهران
حقوق مالکیت فکری
M91-060
معصومه طهماسبي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالكيت فكري
M91-059
ابراهیم انتظار

دانشگاه سمنان
حقوق عمومی
M91-091
ابوالفضل سلیمی

دانشگاه شیراز
حقوق عمومی
M91-085
امید نجفی

موسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي -تهران
حقوق خصوصی
M91-083
سارا يارمحمدي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق حقوق خصوصي
M91-000
سيد سينا طيبي

دانشگاه تهران
حقوق خصوصي
M91-000
فرناز نوفلاح

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق عمومی
M91-082
فريبا رضايي شهسوارلو

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق اقتصادی
M91-084
كامران همراز

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق مالكيت فكري
M91-081
محسن رضاييان مفيد

دانشگاه تهران
حقوق خصوصی
M91-071
محمدامين حسيني

دانشگاه شهيدبهشتي
حقوق مالكيت فكري
M91-068
محمدحسن تحيري

دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري
حقوق ثبت اسناد و املاك
M91-000
مرتضي بيات

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق خصوصي
M91-089
مريم صرامي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق اقتصادي
M91-074
مهدی عزیزی فرد

دانشگاه مفيد قم
حقوق بشر
M91-079
ميلاد منصفي

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق خصوصي
M91-086
مينا ميرزابيگي

دانشگاه قم
حقوق خصوصي
M91-063
نيلوفر سادات هاشميان

دانشگاه علامه طباطبايي
حقوق اقتصادي
آدرس صفحه: https://dadafarin.com/honors/honors-mol91.aspx
تاریخ چاپ: 1/26/2023 10:12:43 PM
حق کپی © موسسه مشاهیر مهر دادآفرین. کلیه حقوق محفوظ است.
لطفا کمی صبر کنید...